سه شنبه 29 خرداد 1397

فهرست پزشکان مرکز :

دکتر نوحی دکتر بصیری دکتر صنعتی دکتراجاقی دکتر نیک پژوه
دکتر ملکی دکتر ممتحن دکتر محبی دکتر اسمعیل زاده دکترخواجعلی
دکتر پیغمبری دکتر صالحی دکتر کیانی دکتر علیزاده دکتر معدنی
دکتر کیاور دکتر زاهدمهر دکتر امین دکتر حق جو دکتر پارسایی
دکتر سید محمد مهدوی دکتر عبدالرحیمی دکتر تقوی دکتر فاضلی فر  دکتر واشقانی
دکتر آذرنیک دکتر فیروزی دکتر نادری دکتر امکان جو  دکتر شجاعی فر
دکتر صدرعاملی دکتر شاکریان دکتر صادقپور دکتر غلامپور دکتر گیوتاج 
دکتر میر محمد صادقی دکتر حسینی دکتر قویدل دکتر خاموشی دکتر غفارنژاد 
دکتر عمرانی دکتر بهارستانی دکتر زندی دکتر طبیب دکتر معراجی 
دکتر اعرابی دکتر شاه محمدی دکتر دلیلی دکتر مرتضائیان دکتر مرادیان 
دکتر اتفاق دکتر اردشیری دکتر الماسی دکتر حق ازلی دکتر  ستایش 
دکتر کارگر دکتر صادقی دکتر نواری دکتر بابایی دکتر فراست کیش
دکتر توتونچی دکتر عقدایی دکتر پناهی پور دکتر پزدانیان دکتر  صادقی (بیهوشی)
دکتر  حیدر پور دکتر فریطوس دکتر علوی دکتر تقی پور دکتر ناظم 
دکتر  افتخاری دکتر مظفری دکتر زواره ای دکتر فرخ زاده دکتر هداوند
دکتر  فرساد دکتر راستگو دکتر فیروز آبادی دکتر یعقوبی دکتر بی طرفان
دکتر  طبیبان دکتر تافتاچی دکتر پور علی اکبر دکتر محمدزاده دکتر مقدم
دکتر  سمیعی دکتر امیری دکتر آزمین دکتر بخشنده دکتر زاهدی
دکتر  عبدی دکتر علیزاده ثانی دکتر متولی دکتر ملک دکتر یوسف نیا